Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wychowanie do życia w rodzinie

Czcionka:

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest realizowany w oparciu  o program nauczania dla klas V-VI Szkoły Podstawowej pt. „Wędrując ku dorosłości” autorstwa T. Król. 

Prowadząca: Danuta Kogut

Program jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012r., poz. 977).

Natomiast konstrukcja programu „Wędrując ku dorosłości” wyczerpuje wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 752).

 

Cele:

            Poznanie:

 • zagadnień związanych z rozwojem fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka,
 • dróg rozwoju emocjonalnego i uczuciowego,
 • funkcji i organizacji życia rodzinnego.

Kształcenie:

 • refleksyjnego stosunku do siebie,
 • przekonania o konieczności kierowania własnym rozwojem,
 • wrażliwości na potrzeby otoczenia,
 • uwzględniania potrzeb innych ludzi i służenia im.

Wychowanie:

 • bogacenie życia wewnętrznego i potrzeb uczuciowych,
 • wyzwolenie potrzeb wyższych jako warunek samorozwoju.

Metody:  pogadanka, dyskusja, metoda „burzy mózgów”, technika zdań niedokończonych, wykład, drzewo decyzyjne, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), itp. 

Formy zajęć: praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN na cały rok szkolny przewidziano po 14 godzin z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe stwarza możliwość otwarcia się na problemy i swobodne rozmowy na tematy bardziej intymne.

W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych, specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły), natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia.

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci.

Tematyka zajęć dla klas V i VI wynika z wymogów podstawy programowej i dostosowana jest do możliwości percepcyjnych uczniów. Program zakłada także możliwość indywidualizacji procesu kształcenia. Większość treści programowych wpisuje się w spiralny układ programu, co oznacza, że w klasie VI powraca się do wcześniej poznanych zagadnień, poszerzając i uzupełniając wiedzę na dany temat.

Program realizuje treści dotyczące:

• funkcji rodziny i ról rodzinnych,

• zmian psychofizycznych adolescenta,

• rozwoju człowieka i szacunku dla życia,

• komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej,

• budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich,

• współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

Specyfika przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie polega również na tym, że zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły. Brak tradycyjnych metod kontroli na tych lekcjach umożliwia uczniom większą swobodę wypowiedzi i odwagę w zadawaniu pytań, zapewniając im „bezpieczną przestrzeń” w komunikacji z rówieśnikami i z osobą prowadzącą.

Tematy zajęć dla klasy V:

 1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań.
 2. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny
 3. Jak budować wspólnotę rodzinną, czyli o funkcji kulturowej, rekreacyjno-towarzyskiej oraz  integracyjno-kontrolnej.
 4. Nie jesteście sami, czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny.
 5. Kiedy dom jest przystanią, czyli o funkcji psychiczno-uczuciowej, wychowawczej oraz samowychowaniu.
 6. Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?
 7. Kobiecość i męskość.
 8. Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości.
 9. Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej nastolatków.

 

Tematy zajęć dla grupy dziewcząt  klas V:

 1. Już się zmieniam, staję się kobietą.
 2. Żeński układ rozrodczy.
 3. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez dziewczęta.
 4. Rodzi się dziecko.
 5. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa.

Tematy zajęć dla grupy chłopców  klas V:

 1. Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną.
 2. Męski układ rozrodczy.
 3. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez chłopców.
 4. Rodzi się dziecko.
 5. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa.

Tematy zajęć dla klasy VI:

 1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
 2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
 3. Jak rozwiązywać konflikty?
 4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu.
 5. Więzi koleżeńskie.
 6. Radość z przyjaźni.
 7. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych.
 8. Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?.
 9. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże.

Tematy zajęć dla grupy dziewcząt  klas VI:

 1. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam …  Powtórka z dojrzewania.
 2. Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko.
 3. Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia.
 4. Obrona własnej intymności.
 5. Media a moje miejsce w świecie.

Tematy zajęć dla grupy chłopców  klas VI:

 1. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam …  Powtórka z dojrzewania.
 2. Higiena i zdrowie nastolatka.
 3. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię?
 4. Obrona własnej intymności.
 5. Media a moje miejsce w świecie.

Spodziewany efekt:

Przez stopniową realizację programu uczniowie powinni osiągnąć emocjonalną dojrzałość oraz przyjąć taką postawę, która umożliwi im życie w rodzinie pełnej pokoju i radości. Ukazanie świata wartości da uczniom motywację do urzeczywistnienia w swoim życiu dobra, piękna i prawdy oraz właściwe zrozumienie odpowiedzialności.