Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koncepcja pracy szkoły

Czcionka:

CELE DŁUGOTERMINOWE DLA KONCEPCJI OPRACOWANEJ W 2014 ROKU NA 4 LATA

„To cele w obszarze: kształcenie, opieka, wychowanie, organizacja i zarządzanie; do osiągnięcia w długim okresie 5-7 lat. Wskazują jasno kierunek rozwoju szkoły i koncentrują się na rezultatach, a nie działaniach.”

BAZA SZKOŁY

 1. Doskonalenie i poprawa bazy dydaktycznej szkoły. Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną realizację podstawy programowej.
 2. Stała poprawa i tworzenie lepszych  i bezpieczniejszych warunków do nauki w szkole.
 3. Modernizacja budynku oraz obiektów sportowych na terenie szkoły; budowa placu zabaw dla najmłodszych uczniów. Zmiana estetyki i wyglądu szkoły.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne rozwijające talenty.
 2. Sprawne działanie placówki poprzez sprawny przebieg informacji oraz wypracowanie jasnych metod współpracy na wszystkich poziomach organizacji.
 3. Aktualna i spójna dokumentacja szkoły: Statut, WSO, PSO, procedury, instrukcje, druki itp.

KSZTAŁCENIE/DYDAKTYKA

 1. Osiąganie wyższych wyników na sprawdzianie po klasie szóstej.
 2. Efektywne kształcenie nie tylko najzdolniejszych uczniów, ale dobre nauczanie najsłabszych wychowanków.

KADRA

 1. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych.

OPIEKA I WYCHOWANIE

 1.  Zagwarantowanie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
 2. Wpajanie wartości takich jak: prawda, dobro, tolerancja, patriotyzm.
 3. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

KLIMAT/ATMOSFERA

 1. Sprzyjanie sukcesom uczniów; uczenie samodzielnego, twórczego poszukiwania i odkrywania wiedzy, umiejętnego wyboru informacji. Motywowanie do systematycznego uczenia się.
 2. Zapewnienie ciepłej, przyjaznej atmosfery -  klimat sprzyjający twórczej pracy.
 3. Dobra współpraca z rodzicami.