Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Misja, wizja i model absolwenta

Czcionka:

„Nie zawsze możemy kształtować
lepszą przyszłość dla naszych dzieci,
ale zawsze powinniśmy kształtować
nasze dzieci dla czekającej je przyszłości.”

Franklin Roosvelt

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła  jest przyjazna i bezpieczna. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia, stwarza optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie.

To placówka, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.

Nasza szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia. Współpracuje z rodziną, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami.   

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy po to aby:

 1. Wszechstronnie i efektywnie kształcić w poczuciu bezpieczeństwa, radości i tolerancji dla innych, dbając jednocześnie o harmonijny rozwój każdego naszego ucznia.
 2. Zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy. 
 3. Kształtować dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w określonym systemie wartości.
 4. Przygotować uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.
 5. Wspierać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka.
 6. Motywować i wspierać pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę.
 7. Cieszyć się uznaniem w środowisku.   

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej w Polanowie:

 1. Potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności, jest samodzielny, wrażliwy i otwarty na innych ludzi.
 2. Ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się życiem.
 3. Dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny i psychiczny.
 4. Troszczy się o środowisko naturalne.
 5. Zna i stosuje zasady życia społecznego, jest odpowiedzialny, a jego decyzje są dojrzałe.
 6. Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.
 7. Jest otwarty, komunikatywny, kreatywny, a przede wszystkim świadomy sensu własnego życia.