Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolny Program Wychowawczy

Utworzono dnia 16.02.2015
Czcionka:

„W wychowaniu obowiązuje zasada walizki:
ile włożysz tyle wyjmiesz, 

ile wymagań, tyle miłości”

 

Cele główne:

- korelacja działań Zespołu Wychowawczego z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym  Szkoły,

- kształtowanie właściwej postawy do obowiązku szkolnego,

- rozwiązywanie sytuacji trudnych,

- eliminowanie zachowań agresywnych,

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią szczególnie dzieci sześcioletnich,

- uświadomienie konsekwencji nieodpowiedniego zachowania,

- prowadzenie działań dotyczących profilaktyki pierwszorzędowej – informacyjnej,

- wsparcie dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego – organizacja zajęć rewalidacyjnych,

- objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów wymagających pracy korekcyjno – kompensacyjnej,  wyrównawczej, socjoterapeutycznej, logopedycznej.

Plan działań wychowawczo - profilaktycznych. Wartości wychowawcze:

1. Poszanowanie godności osobistej i nietykalności cielesnej, wyrobienie szacunku do innych:

- nie spóźniamy się na lekcje,

- nie skarżymy,

- nie używamy wulgaryzmów,

- nie przezywamy się,

- analizujemy własne zachowanie,

- przeprowadzamy ankiety, rozmowy.

2. Kształcenie pozytywnych postaw i tolerancji wobec różnych poglądów  i osób innych: niepełnosprawnych, chorych i słabszych.

3. Szacunek dla pracy własnej i innych. Troska o estetykę klasopracowni  i szkoły:

- nie zaśmiecamy miejsc, w których przebywamy,

- po zakończeniu zajęć sprzątamy swoje miejsce pracy, 

- dbamy o czystość w toaletach, na korytarzach, boisku i wokół szkoły (klasy porządkują swoje tereny).

4. Kultura osobista. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, umiejętności współżycia w grupie zgodnie z przyjętymi normami i regułami:

- używamy zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia,

- nie stosujemy przemocy słownej i fizycznej,

- za uczynione przewinienie ponosimy konsekwencje w postaci przeproszenia osoby poszkodowanej, rozmowy dyscyplinującej z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem, rozmowy profilaktycznej z policjantem, skierowania  wniosku do sądu rodzinnego,

- bierzemy udział w zajęciach SKS, małych formach teatralnych, innych.

5. Dbałość o zdrowie i higienę dnia codziennego:

- kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego trybu życia,

- nabywanie umiejętności życia w zgodzie z przyrodą,

- przestrzeganie zasad higieny osobistej i higieny pracy umysłowej,

- dbanie o wygląd zewnętrzny,

- korzystanie z toalet zgodnie z ich przeznaczeniem,

- zdrowo się odżywiamy, ubieramy się stosownie do pogody,

- aktywnie uczestniczymy w zajęciach sportowych organizowanych w szkole,

- przygotowujemy i prowadzimy lekcje dot. profilaktyki, przestrzegamy zasad BHP w czasie pobytu w szkole i poza nią, a także  podczas przerw świątecznych.

6. Profilaktyka uzależnień. Wskazywanie ujemnych skutków nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje energetyczne, internet), działania profilaktyczne zapobiegające nałogom:

- uczestniczymy w programach profilaktycznych, w spotkaniach ze specjalistami,

- uczestniczymy w lekcjach profilaktyki prowadzonych przez pedagoga,

- umożliwiamy rodzicom uczestniczenie w spotkaniach ze specjalistami,

- przeprowadzamy ankiety, wywiady,

- uczymy się bycia asertywnymi,

- organizujemy przedstawienia teatralne, warsztaty,

- organizujemy imprezy sportowe i artystyczne. 

7. Poszanowanie mienia własnego i cudzego. Uwrażliwienie na dobro własne, cudze i społeczne. Dbamy o rzeczy własne i innych:

- układamy plecaki przed klasą,

- nakrycia wierzchnie zostawiamy w szatni lub w szafkach na II piętrze,

- nie niszczymy pomieszczeń i przedmiotów, za wyrządzona szkodę odpowiadamy finansowo( rodzice),

- widząc przejaw niszczenia mienia mamy obowiązek zgłosić ten fakt osobie dorosłej,

- angażujemy się w pracę na rzecz środowiska,

- nie przywłaszczamy cudzej własności, znalezioną rzecz oddajemy właścicielowi lub pracownikowi szkoły.